Γνωμικά
Ουδέν όφελος εκ των απάντων εστί, εάν το υγιαίνειν και μόνο απή
Ο χαρακτήρας του ανθρώπου φαίνεται στο θυμό και στην απογοήτευσή του.
Ο μόνος άνθρωπος που δεν κάνει λάθη είναι αυτός που δεν κάνει τίποτα.
Αν ο κροκόδειλος έφαγε τον εχθρό σου, αυτό δεν σημαίνει πως έγινε και φίλος σου.
Βάλε στόχο το φεγγάρι. Ακόμα κι αν αποτύχεις, θα βρεθείς ανάμεσα στ? αστέρια.
Κανένας δεν αξίζει τα δάκρυά σου, αλλά όποιος και να τα ?ξιζε, δεν θα σε έκανε να κλάψεις.
Ο?κ ?ν τ? πολλ? τ? ε?, ?λλ? ?ν τ? ε? τ? πολύ.
Η επιτυχία προηγείται της εργασίας, μόνο στο λεξικό.
Δεν υπάρχει τίποτε πιο άνισο από την ίση μεταχείριση των ανίσων. Αριστοτέλης
Αυτός που αγωνίζεται μπορεί να χάσει, όμως αυτός που δεν αγωνίζεται ήδη έχει χάσει.
Ποτέ δεν είναι αργά να γίνεις αυτό που θα μπορούσες να είχες γίνει.
Μη φοβάστε την τελειότητα. Δεν θα την πετύχετε ποτέ.
Οι μεγάλοι είναι μεγάλοι μόνο επειδή εμείς είμαστε γονατιστοί.
Ζεις μονάχα μια φορά, αλλά αν το κάνεις σωστά, μια φορά είναι αρκετή.
Δεν υπάρχει μεγαλύτερη βλακεία από το να τα παίρνεις όλα κατάκαρδα.
Η ομορφιά ξεγελάει τη σάρκα για να πάρει την άδεια να φτάσει μέχρι την ψυχή.
Όσο πιο μακρύ είναι ένα αδιέξοδο, τόσο πιο πολύ μοιάζει με δρόμο.
Βλέπουμε τους αετούς να πετούν ψηλά μόνοι τους, ενώ τα πρόβατα μαζεύονται σε κοπάδι.
Να αμφισβητείς όποιον σου γουστάρει, αλλά ποτέ τον εαυτό σου.
Η αρχαία ελληνική ιστορία είναι ένα ποίημα.
Μην περιμένεις τις μεγάλες ευκαιρίες. Άρπαξε μια συνηθισμένη περίσταση και κάνε την μεγάλη.
Ένα όνειρο είναι μονάχα ένα όνειρο. Ένας στόχος είναι ένα όνειρο με σχέδιο και προθεσμία.
Γιορτάζουν
Home Ενημέρωση Μαθητών Εισαγωγη? στα ΑΕΙ ατο?μων που πα?σχουν απο? σοβαρε?ς παθη?σεις το ακαδημαι?κο? ε?τος 2016-2017 και το ακαδημαι?κο? ε?τος 2017-2018

Εισαγωγη? στα ΑΕΙ ατο?μων που πα?σχουν απο? σοβαρε?ς παθη?σεις το ακαδημαι?κο? ε?τος 2016-2017 και το ακαδημαι?κο? ε?τος 2017-2018

Δημοσίευση: 03/03/2017
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Νέα εγκύκλιο για την εισαγωγη? στα ΑΕΙ ατο?μων που πα?σχουν απο? σοβαρε?ς παθη?σεις το ακαδημαι?κο? ε?τος 2016-2017 και το ακαδημαι?κο? ε?τος 2017-2018, εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας,  μετα? την προ?σφατη ψη?φιση  του Ν. 4452/2017 «Ρυ?θμιση θεμα?των του Κρατικου? Πιστοποιητικου? Γλωσσομα?θειας, της Εθνικη?ς Βιβλιοθη?κης της Ελλα?δας και α?λλες διατα?ξεις» (ΦΕΚ 17/τ.Α?).

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας:

Α.Ειδικα? για εισαγωγη? υποψηφι?ων με σοβαρε?ς παθη?σεις για τα ακαδημαι?κα? ε?τη 2016-2017 και 2017-2018 και για τις παθη?σεις που αναφε?ρονται στην παρα?γραφο 2 του α?ρθρου 13 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α?) και περιλαμβα?νονται στο συνημμε?νο Παρα?ρτημα, καλου?νται οι υποψη?φιοι να απευθυνθου?ν σε μι?α απο? τις Ειδικε?ς Επταμελει?ς Επιτροπε?ς των παρακα?τω τριω?ν (3) Νοσοκομει?ων: Γενικο? Νοσοκομει?ο Θεσσαλονι?κης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Πανεπιστημιακο? Γενικο? Νοσοκομει?ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Γενικου? Νοσοκομει?ου Αθηνω?ν «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», που ε?χουν οριστει? για εισαγωγη? υποψηφι?ων το ακαδημαι?κο? ε?τος 2017-2018, απο? 06-03-2017 ε?ως και 13-03-2017, προκειμε?νου να αποκτη?σουν Πιστοποιητικο? διαπι?στωσης πα?θησης μο?νο για τις νε?ες παθη?σεις του συνημμε?νου παραρτη?ματος (συ?μφωνα με την αριθ. Φ.151/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ 358/τ.Β?) (ΑΔΑ: ΒΙΕΒ9-ΕΜΧ) Κοινη? Υπουργικη? Απο?φαση ο?πως τροποποιη?θηκε με την αριθ.Φ.151/35408/Α5/03- 03-2017 ο?μοια).

Β. Συνεπω?ς, σημειώνει στην εγκύκλιο το υπουργείο, καλου?νται οι Διευθυντε?ς ο?λων των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ να ενημερω?σουν α?μεσα τους μαθητε?ς της τελευται?ας τα?ξης του Λυκει?ου. Η παρου?σα εγκυ?κλιος θα πρε?πει να αναρτηθει? στον πι?νακα ανακοινω?σεων, να γι?νει αναλυτικη? ενημε?ρωση σε κα?θε Τμη?μα χωριστα? απο? τον Δ/ντη? του Λυκει?ου η? τον υπευ?θυνο Καθηγητη? Τμη?ματος και οι μαθητε?ς της τελευται?ας τα?ξης του Λυκει?ου να υπογρα?ψουν σε ονομαστικη? κατα?σταση ο?τι ε?λαβαν γνω?ση.

Το υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζει ο?τι συ?μφωνα με τις διατα?ξεις του α?ρθρου 3 της με αριθ. Φ.151/17897/Β6 (ΦΕΚ 358/τ.Β?/14-02-2014) (ΑΔΑ: ΒΙΕΒ9-ΕΜΧ) Κοινη?ς Υπουργικη?ς Απο?φασης, ο?πως ισχυ?ει:

«Οι υποψη?φιοι καταθε?τουν αυτοπροσω?πως η? με νο?μιμα εξουσιοδοτημε?νο εκπρο?σωπο? τους η? ταχυδρομικω?ς με
συστημε?νη επιστολη? η? ταχυμεταφορα? σε μι?α μο?νο απο? τις Επταμελει?ς Επιτροπε?ς των Νοσοκομει?ων του α?ρθρου 1 της παρου?σης τα παρακα?τω δικαιολογητικα?:

α) Αι?τηση

β) ιατρικε?ς γνωματευ?σεις απο? Δημο?σιο Νοσοκομει?ο οι οποι?ες φε?ρουν σφραγι?δα απο?: i) Συντονιστη? Διευθυντη? Κλινικη?ς η? Εργαστηρι?ου του Εθνικου? Συστη?ματος Υγει?ας (Ε.Σ.Υ.) η? ii) νο?μιμα εκτελου?ντα χρε?η Συντονιστη? Διευθυντη? Κλινικη?ς η? Εργαστηρι?ου του Εθνικου? Συστη?ματος Υγει?ας (Ε.Σ.Υ.) η? iii) Καθηγητη? Πανεπιστημι?ου η? Αναπληρωτη? Καθηγητη? και

γ) φωτοαντι?γραφο αστυνομικη?ς ταυτο?τητας.»

Επισημαι?νεται ο?τι, αποκλειστικα? και μο?νο για τους πα?σχοντες απο? κα?ποια απο? τις παθη?σεις στις οποι?ες αναφε?ρεται και ποσοστο? αναπηρι?ας απαιτει?ται να καταθε?σουν στις Ειδικε?ς Επταμελει?ς Επιτροπε?ς των Νοσοκομει?ων μαζι? με τα ανωτε?ρω δικαιολογητικα? και Πιστοποιητικο? ποσοστου? αναπηρι?ας που να ε?χει μο?νιμη ισχυ? η? α?λλως να ει?ναι σε ισχυ? κατα? την υποβολη? της αι?τησης στην Ειδικη? Επταμελη? Επιτροπη? προκειμε?νου να εκδοθει? το Πιστοποιητικο? διαπι?στωσης πα?θησης απο? την εν λο?γω Επιτροπη?.

Ο?σοι απο? τους ανωτε?ρω υποψη?φιους ε?χουν η?δη υποβα?λει αι?τηση προς τα ΚΕ.Π.Α. για ε?κδοση πιστοποιητικου? ποσοστου? αναπηρι?ας, αλλα? δεν το ε?χουν αποκτη?σει ακο?μα, θα υποβα?λουν προς τις Ειδικε?ς Επταμελει?ς Επιτροπε?ς των Νοσοκομει?ων εμπρο?θεσμη αι?τηση με τα υπο?λοιπα δικαιολογητικα?. Ταυτο?χρονα, αντι? για το πιστοποιητικο? ποσοστου? αναπηρι?ας καταθε?τουν Υπευ?θυνη Δη?λωση του Ν.1599/86, στην οποι?α θα αναφε?ρουν ο?τι ε?χουν υποβα?λει αι?τηση προς τα ΚΕ.Π.Α. (σημειω?νοντας τον αριθμο? πρωτοκο?λλου της αι?τηση?ς τους) και ο?τι θα προσκομι?σουν το πιστοποιητικο? ποσοστου? αναπηρι?ας, αμε?σως μο?λις το αποκτη?σουν και πριν την ολοκλη?ρωση της διαδικασι?ας εισαγωγη?ς στην Τριτοβα?θμια Εκπαι?δευση.

Υποψη?φιοι των οποι?ων η αι?τηση πιθανο?ν απορριφθει? απο? Επταμελη? Επιτροπη? Νοσοκομει?ου, ει?τε λο?γω του εκπρο?θεσμου της αι?τηση?ς τους ει?τε για οποιονδη?ποτε α?λλο λο?γο, ε?χουν δικαι?ωμα υποβολη?ς ε?νστασης, την οποι?α καταθε?τουν προς την Επταμελη? Επιτροπη? του Νοσοκομει?ου απο? την οποι?α απορρι?φθηκαν. Οι ενστα?σεις με τα δικαιολογητικα? διαβιβα?ζονται απο? τη Γραμματε?α της Επταμελου?ς Επιτροπη?ς στο Κεντρικο? Συμβου?λιο Υγει?ας (ΚΕ.Σ.Υ.) του Υπουργει?ου Υγει?ας, προκειμε?νου να εξετασθου?ν απο? την Επιτροπη? Εξε?τασης Ενστα?σεων που συγκροτει?ται κα?θε χρο?νο με Κοινη? Υπουργικη? Απο?φαση.

 
Greek Afrikaans Albanian Bulgarian English French German Italian Norwegian Portuguese Romanian Russian Spanish Swedish

Τελευταία Νέα
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterΣήμερα7
mod_vvisit_counterΧθές29
mod_vvisit_counterΕβδομάδας36
mod_vvisit_counterΠροηγούμενη εβδομάδα604
mod_vvisit_counterΜήνα831
mod_vvisit_counterΠροηγούμενος Μήνας283
mod_vvisit_counterΣυνολικά403822